T?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n n?m trên ng?n đ?i nhìn ra dãy núi R?ng và li?n k? v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. V?i Dragon Ocean Đ? S?n, Vi?t Nam t?o ra m?t góc nhìn hoàn toàn m?i trong du l?ch, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i v?a đ?p v?a đa d?ng v? m?i m?t. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? b?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên, có h?n 480 ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Đ? S?n t? hào v?i đ? trong c?a n??c bi?n mà không ph?i bãi bi?n nào có đ??c do v? trí c?a nó.Tuy nhiên, n??c bi?n c?a bãi bi?n này luôn trong xanh, m?t s? c?i thi?n đáng k? so v?i Đ? S?n. The Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Di?n tích 480 ha đang đ??c đ? xu?t đ? Đ? S?n, khu du l?ch qu?c t? tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c, theo d? án Dragon Ocean. M?t s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?p, ti?m năng sinh l?i cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:03:33