Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. V?i Dragon Ocean Đ? S?n, Vi?t Nam t?o ra m?t góc nhìn hoàn toàn m?i trong du l?ch, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i v?a đ?p v?a đa d?ng v? m?i m?t. S? phát tri?n c?a Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n trong vòng 2-3 năm t?i.. Address: Đ? S?n, H?i Phòng, 04000 , Hotline: 0338381322 . Hà N?i 100000 https://duandragonoceandoson.com/


Last-modified: 2021-11-06 (土) 12:50:39